มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มจพ. วิทยาเขตระยอง
News Date14 กรกฎาคม 2563
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มจพ. วิทยาเขตระยอง เนื่องจาก ศบค.ได้แถลงให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 1 ราย มจพ. จึงมีประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มจพ. วิทยาเขตระยอง ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ข้อมูล