มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดทำการ มจพ. ชั่วคราว ฉบับที่ 2
News Date30 มีนาคม 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดทำการเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติ
อาศัยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ข้อมูล