มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
 ประกาศ มจพ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
News Date03 พฤศจิกายน 2564
 ประกาศ มจพ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19