มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก BFW, GTDEE, และ GTCC ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
News Date02 กุมภาพันธ์ 2566
     ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ Dr. Askim Bozkurt และ Mr. Sebastian Richter คณะผู้เยี่ยมชมจาก BFW – Construction Training Institute NRW หน่วยงานเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา/วิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  Mr. Markus Hoffmann German -Thai Dual Excellence Education (GTDEE) และ ดร.กมลศักดิ์ สุรดม จากหอการค้าเยอรมัน – ไทย (GTCC) ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาโยธาในด้านการฝึกอบรมสายอาชีพ การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม การเรียนในมหาวิทยาลัยคู่ขนานกับการฝึกอบรมทักษะฝีมือช่าง  และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในประเทศไทย - เยอรมนี เพื่อพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาภาคสนามของนักศึกษาจากการลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมเข้าศึกษา ดูงานนวัตกรรม และเครื่องมือการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  ซึ่งผู้มาเยี่ยมชมให้ความสนใจ นวัตกรรม เครื่องมือการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการวิจัยทางด้านแผ่นดินไหวเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
 
ประจักษ์เวช ข่าว-ภาพ