มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ผู้บริหาร มจพ.ร่วมกิจกรรมติดตั้งรังเทียมนกโม่งแก้วและชมวิถีชีวิตชุมชน วัดสวนใหญ่ อ.บางกรวย
News Date10 พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  พร้อมด้วย คุณปิยลักษณ์  เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร มจพ. ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์นกแก้วโม่ง วัดสวนใหญ่ โดยมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี สโมสรโรตารี่บางกรวย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นนทบุรี (บางกรวย - กฟผ.) คณะกรรมการชุมชนวัดสวนใหญ่ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วน สร้างกระบวนการพัฒนากิจกรรมชุมชน การบูรณาการ เชื่อมโยง ประสานงานให้เกิดความมั่นคงเพื่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ให้เป็นสมบัติของชาติไทย สืบไป
พัทธนันท์/Upload
เอกลักษณ์/ข่าว