มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผลการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู มจพ. ปี’62
News Date11 กรกฎาคม 2562
         ตามที่องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ผลการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  มีรางวัล 3 ประเภท ดังนี้
         ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศ ประเภทสวยงาม ได้แก่  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)
         ผศ. วรวิทย์  จตุรพาณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทสวยงาม การประกวด
พานไหว้ครู ดังนี้ รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ (1) สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
(2) สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ และรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สภานักศึกษา รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
         รศ.ดร.สันชัย  อินทะพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ (1) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ภาควิชา วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ