มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ฝีมือนักศึกษา มจพ. พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสาธารณสุข ด้วยเทคโทคโนโลยี Blockchain ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยทุกสถานพยาบาล
News Date28 ธันวาคม 2561
ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยบนเทคโนโลยีบล็อคเชน (Chain-Aid)  ผลงานของนายอุดมทรัพย์ หน่ายคอน  นายกู้เกียรติ วังทะพันธ์  นายธีธัช ดำสุวรรณ   นางสาวทวินันท์ กมลเพชร และนางสาวศศิประภา นาคะลักษณ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   และนายนคเรศ   ดวงกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  มีอาจารย์ ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง   เป็นที่ปรึกษา   การันตีรางวัลจากการเข้ารอบในงาน Startup Thailand League 2561 ระดับภูมิภาค และการประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการประกวดแผนธุรกิจ Start-up เป็นการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านสาธารณสุข บนเทคโนโลยี Blockchain เข้ากับเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น (web application) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain)  โดยมีซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาให้แก่สถานพยาบาลเพื่อการจัดการระบบภายในและเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่นๆ  ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดย Chain-AID  มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูงกว่าระบบที่ใช้ในปัจจุบัน โดยอาศัยเทคโน​โลยีบล็อคเชนเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่นความผิดพลาดของข้อมูล ความซ้ำซ้อน รวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย ส่งผลให้สถานพยาบาลมีระบบจัดการภายในที่ช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการกับผู้ป่วยและลดขั้นตอนอื่นๆที่มีการประสานงานกันภายใน โดยมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น   ส่วนผู้ป่วย จะได้รับบริการที่รวดเร็วมากขึ้น และสามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และซักตอบคำถามเดิมๆอันน่าเบื่ออีกต่อไป รวมถึงในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยไม่มีสติที่จะสามารถโต้ตอบกับหมอหรือพยาบาลได้ ทางสถานพยาบาลก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อรักษาได้อย่างถูกต้อง
            วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการกับผู้ป่วย และลดขั้นตอนอื่นๆ ที่มีการประสานงานกันภายในสถานพยาบาลให้มีระบบจัดการภายในที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น ในด้านของผู้ป่วยผู้ป่วยก็จะได้รับบริการที่รวดเร็วมากขึ้น และสามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล  ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และซักตอบคำถามเดิมๆ อันน่าเบื่ออีกต่อไป รวมถึงในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยไม่มีสติที่จะสามารถโต้ตอบกับหมอหรือพยาบาลได้ ทางสถานพยาบาลก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อรักษาได้อย่างถูกต้อง
            ลักษณะเด่นของงานวิจัย  Chain-AID คือระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) โดยมีซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาให้แก่สถานพยาบาลเพื่อการจัดการระบบภายในและเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   มีความน่าเชื่อถือ   และมีความปลอดภัยสูงกว่าระบบที่ใช้ในปัจจุบัน โดยอาศัยเทคโน​โลยีบล็อคเชนเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงและความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลและผู้ป่วยมากขึ้น
งานวิจัยสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข เช่นสถานพยาบาล หน่วยงานกู้ภัย คลินิกศัลยกรรมและความสวยงาม รวมถึงหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ประวัติการรักษาโรค และสิทธิในการรักษาของผู้ป่วย โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินการบางอย่างที่เกิดความล่าช้า และเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยจากสถานพยาบาลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศศิประภา นาคะลักษณ์ โทรศัพท์ 082-258-9402
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ
 
เว็บไซต์เดิม