มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มจพ. ประจำปี 2565 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
News Date20 มิถุนายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กทม. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ มจพ. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงานการจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป และร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรมบูรพาจารย์พุทธิสารโสภณ เพื่อเป็นสถานปฎิบัติธรรมของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้มีพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประดิษฐาน ณ หน้าบันศาลาปฏิบัติธรรม โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งบุคลากรใน มจพ.และประชาชนชุมชนโดยรอบวัด ได้ร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,145,480 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) สรุปยอดเงินบริจาคล่าสุด
ขออนุโมทนาบุญต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินทำบุญเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย  อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอันชอบทุกท่านทุกคนเทอญ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว   
สมเกษ/ภาพ