มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 4
News Date16 ตุลาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 216 ปี  (วันที่ 18 ตุลาคม 2563)  เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อดีตอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า สโมสรนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี อาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มจพ. กรุงเทพฯ 
ในการนี้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง นำโดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เป็นประธานวางพานพุ่ม มีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรีและ มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว  
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วิทยาเขตปราจีนบุรี  https://drive.google.com/drive/folders/1lI6m8sz6cbvrooYxG28H9BN5VqYCQmds?usp=sharing
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วิทยาเขตระยอง  https://drive.google.com/drive/folders/1_98LIwWXjicdA7wbYi7YgcqcwzHKBBkm?usp=sharing