มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
พิธีส่งมอบนวัตกรรม “หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ
News Date16 มิถุนายน 2564
ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคุณภรณี  ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และคณะนักวิจัย นำทีมโดย รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมในพิธีมอบนวัตกรรม “หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คุณปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คุณบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคุณเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมในพิธีรับมอบ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะผู้บริหาร มจพ. หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ตัวนี้ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดสร้างจาก คุณภรณี  ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้นำไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งโควิด-19 ด้วยรังสียูวีซี ควบคุมด้วยระบบสัญญาณคลื่นวิทยุ ใช้การบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลที่ออกแบบระบบวงจรขึ้นเองโดยคณะผู้วิจัย ซึ่งนำระบบมาพัฒนาใหม่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมทั้งการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและซับซ้อน ทั้งนี้คณะนักวิจัยและทีมนักศึกษาได้ร่วมกันสาธิตการใช้งาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบหุ่นยนต์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้นำคณะผู้บริหาร มจพ. เยี่ยมชม พิพิธภณฑ์ หอจดหมายเหตุ และห้องออกนั่งพิจารณาคดี ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ