มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ อาสาสมัครนักศึกษา มจพ. ต้านภัยโควิด (อสม.มจพ.)
News Date23 มิถุนายน 2563
ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครนักศึกษาต้านภัยโควิด (อสม.มจพ.) โดยมี ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กองกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ของ มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต มีองค์การนักศึกษาเป็นหลักในการเป็นอาสาสมัคร และเปิดรับนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมสมัครจำนวนมากกว่า 600 คน  เพื่อให้อาสาสมัครได้เข้ามารับการฝึกอบรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทำหน้าที่คอยดูแล เฝ้าระวังจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และคำแนะนำแก่ อาสาสมัครนักศึกษา มจพ. ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรมออนไลน์ในครั้งนี้เป็นจำนวน 300 คน ทั้งนี้อาสาสมัครนักศึกษาต้านภัยโควิด (อสม.มจพ.) จะเริ่มปฎิบัติภาระกิจตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
สามารถติดตามชมบรรยากาศการประชุมอบรม อสม. มจพ. ออนไลน์ได้ที่
https://youtu.be/d6sPXgt6Cm8
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ