มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่13 ประจำปี 2564 หัวข้อโควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ 
News Date10 กันยายน 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ โควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ (FROM COVID-19 TO DEVELOPMENT OF INNOVATION FOR PERSON WITH DISABILITIES) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการผลิตผลงานวิชาการด้านคนพิการที่มีมาตรฐานสูง และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดทางความคิดและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “โรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ” การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Home Isolation สำหรับคนพิการ” และ “อาชีพที่ใช่สำหรับคนพิการหลังโควิด 19” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนา และรองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. เป็นผู้ดำเนินรายการ การสัมมนาในครั้งนี้ อธิการบดี มจพ. ได้ส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพผู้จัดงานในปีต่อไป ได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบธง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
พัทธนันท์/ข่าว