มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีให้โอวาทแก่นักกีฬา มจพ. เพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
News Date08 มกราคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬา แก่คณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้มีผู้บริหาร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ บริพัตรโกศล อาจาร์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยมี          
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง
4. ดร.วินัย สารสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพงษ์ศักดิ์  อยู่ผ่อง  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา (หัวหน้าคณะนักกีฬา)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  รักเสนาะ  (รองหัวหน้าคณะนักกีฬา)
7. อาจารย์สันติ  อัตถไพศาล  (รองหัวหน้าคณะนักกีฬา)
8. นายสุมนต์ชัย  สุธีรวัฒนานนท์  (รองหัวหน้าคณะนักกีฬา)
ในการนี้มีคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก จากกีฬาหลากหลายประเภท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมที่จะเผชิญกับทุกแมตการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
รัฐธนินทร์/ข้อมูล