มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
News Date06 สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ทั้ง 2 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว