มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
News Date18 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 15 -16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการศึกษาไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ได้เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการสอน ประกอบกับสร้างเครือข่ายทาง ด้านวิชาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า ทีมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ ดังนี้ 
          1. นายเมธิชัย              โกสูงเนิน
          2. นางสาวศศิพิมพ์        จิตร์ภักดี
          3. นางสาวสุทธิตา         ธวิทย์ชัยพร
คณาจารย์ผู้ควบคุมทีม
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช     สินธนะกุล
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
          3. ดร.พุทธิดา​ สกุลวิริยกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
พัทธนันท์/ข่าว