มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
News Date24 กรกฎาคม 2563
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเขียนตำราอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนเทคนิคการเขียนและเรียบเรียงตำราและหนังสือที่ได้มาตราฐาน ในการนี้มี ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ภาพ