มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
News Date08 ตุลาคม 2563
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 14 ตุลาคม 2563
ที่เว็บไซต์ : https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ขั้นตอนการสมัคร
  1. ลงทะเบียนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เพื่อยอมรับเงื่อนไขสมัครเข้าศึกษาต่อ
  2. กรอกข้อมูลใบสมัครทาง INTERNET ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
  3. ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ แล้วส่งไฟล์เอกสาร Upload เป็นรูปแบบ .pdf หรือ .jpg ขนาดของเอกสารไม่เกินไฟล์ละ 2MB
  4. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น หากเลยกำหนดชำระเงินแต่ยังไม่สิ้นสุดเวลาการรับสมัครให้เริ่มกรอกข้อมูลใหม่ (กรณีสิ้นสุดเวลาการรับสมัครและยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร จะถือว่าไม่ได้สมัครและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น)
  5. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
  6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไป (หรือ 5 วันทำการถัดไป กรณีส่งให้ภาควิชาตรวจสอบหลักฐานการสมัคร)
  7. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ผู้สมัครต้องไปติดต่อภาควิชาที่สมัครเพื่อลงนามรับรองเอกสารการสมัครก่อน Upload เข้าสู่ระบบ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 086-3026906   Line iekmutnb8134
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ข้อมูล