มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
News Date17 กุมภาพันธ์ 2563
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพการจัดการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ รวมถึงช่วยนักเรียนให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางมูลนิธิ สอวน. จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาต่าง ๆ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีศูนย์ อบรมทั่วประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ในปีนี้ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการดำเนินการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 โดยจะจัดแถลงข่าว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
พัทธนันท์/ข่าว