มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพข่าว : คณะครุศาสตร์ฯ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
News Date15 กรกฎาคม 2563
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”  เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom  การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ   การวัดประเมินผลการเรียนผ่านระบบ Online ด้วย Google Form และการจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Hangout Meet  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยทีมวิทยากรการอบรมครั้งนี้ เป็นอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จัดโดยงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
ประจักษ์เวช ข่าว -ถ่ายภาพ