มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง ประจำปี 2562
News Date11 พฤศจิกายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ. ร่วมในงานประเพณีลอยกระทง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงและร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ร่วมชม เชียร์ ชอป ชิม งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง โดยการจัดการประกวดนางนพมาศ โดยมีสาวงามตัวแทนบุคลากรแต่ละหน่วยงานและนักศึกษาตัวแทนแต่ละคณะฯ ร่วมส่งเข้าประกวด ผลการตัดสินมีดังนี้
ประเภทบุคลากร
รางวัลชนะเลิศ
หมายเลข 4          นางสาวธัลชิตา แสงสุภาภัทจำนง        คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
หมายเลข 10        นางสาวฉันทพิชญา พารุ่ง                 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หมายเลข 2          นางสาวพัชนิดา จ้อยจี๊ด                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชวัญใจ มจพ.
หมายเลข 10        นางสาวมาลี จำรัส                          สำนักงานอธิการบดี
ประเภทนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
หมายเลข 1          นางสาวจิตรลดา ภัทรสกล                 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
หมายเลข 8          นางสาวพัชมน นวกิจธนาคม              องค์การนักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หมายเลข 3          นางสาวนภัสสรา ลัฐิกาพงศ์               สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัลชวัญใจนักศึกษา
หมายเลข 1          นางสาวจิตรลดา ภัทรสกล                 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ. เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 
พัทธนันท์/ข่าว
วรรณพร/ข้อมูล