มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตในงานด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2565
News Date20 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.” ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี ผ่านการรับชมสื่อออนไลน์ทางช่อง TGDE Channel กิจกรรมในหอประชุมตามกำหนดการดังนี้
 
กำหนดการจัดงาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.”
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
เวลา  09.00 น.  :  ผู้เกษียณลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเบญจรัตน์ (ซ้อมการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก)
เวลา  10.00 น.  :  ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และผู้บริหาร เดินทางถึงหอประชุมเบญจรัตน์
เวลา  10.15 น.  :  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
                   :  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน  กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ
                   :  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณที่เข้าร่วมงาน
                   :  มอบเงินให้ชมรมผู้เกษียณ (จากกองทุนสวัสดิการฯ / สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
                   :  ผู้แทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติงานใน มจพ.
                   :  ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา  12.00 น.  :  ปิดงาน
หมายเหตุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในหอประชุมเบญจรัตน์จะมีเฉพาะผู้เกษียณ ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานเท่านั้น ทั้งนี้สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดกิจกรรมในงานทางช่อง TGDE Channel  ลิงค์ youtu.be/Ymg_snyWwEo
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ