มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ขานรับ ประกาศ อว. แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา
News Date05 มิถุนายน 2567
   กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของนักเรียน นิสิตนักศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
   1. สร้างความรู้เท่าทันต่อโทษและพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาโดยสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม
   2. สร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และกำกับ ควบคุม ดูแลพื้นที่ในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามกฎหมาย ได้แก่ กรณีพบการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด และ กรณีพบแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบสถาบันอุดมศึกษา ขอให้แจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   3. จัดระบบบริการให้คำปรึกษาหรือส่งต่อผู้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เข้ารับการบำบัดตามความเหมาะสม
   4. ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในการงดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://elic.kmutnb.ac.th/ หรือ https://www.mhesi.go.th/index.php/en/news-and-announce-all/pr/announcement-news/10299-2024-05-29-04-29-52.html  โดย  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  โทรศัพท์ 02-039-5568
 
ขวัญฤทัย ข่าว/นันฐิกา ภาพ