มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. คว้ารางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
News Date22 เมษายน 2562
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำผลงานวิจัยเข้าร่วมในเวที การประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 (The 47th International Exhibition of Inventions Geneva) โดยในปีนี้ ทีมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. สร้างผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลระดับโลกรวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญเงิน (Silver medal) 2 รางวัล, เหรียญทองแดง (Bronze Medal) 2 รางวัล จากผลงานวิจัยดังต่อไปนี้
1. ระบบ Surveillance Security System with Artificial Intelligence Technology to Prevent Robbery
2. In-House Automated Supplies Delivery with Embedded Deep Learning Techniques
3. The Prototype Of Nitrogen Measurement Equipment In Rice Leaves To Reduce Production Costs  
4. Bee walking pattern in beehive analysis using Image processing 
และในเวทีเดียวกันนี้ ผลงาน “ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ” ของนางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์และนายจักรภัทธ จอมพันธ์ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติครั้งนี้
มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา คณาจารย์ และทีมงานทุกๆท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุม PalExpo กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 พัทธนันท์/ข่าว
 อรรฆรัตน์/ข้อมูล