มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 สำเร็จลงอย่างงดงาม สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตแห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
News Date11 มิถุนายน 2567
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  ได้จัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16 (NCTechED16) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 (ICTechED11) ภายใต้หัวข้อ "New-Age Engineering and Education: Driving Innovation-Based and Sustainable Economy" ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
     การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล นายกสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ร่วมกล่าวรายงานภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Mr. Somlith VIRIVONG รองผู้อำนวยการและที่ปรึกษา โครงการพัฒนา ลาว-เยอรมัน และนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ "Future-Ready Vocational Education: Navigating Trends and Tackling Challenges"
      นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติกว่า 90 เรื่อง และผลงานจากนักศึกษาใน Student Workshop 2024 อีก 79 ชิ้น ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ พัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ผสมผสานเทคโนโลยีและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลกในอนาคต การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Conference
ประจักษ์เวช/ข่าว
พัทธนันท์/เผยแพร่