มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.จัดการประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14 
News Date11 กันยายน 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14 เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยไทย ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาโดยมีผู้แทนเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บริหารสารสนเทศมหาวิทยาลัยระดับสูงหรือ CIO (Chief Information Officer) เป็นเวทีกลางสำหรับการเสนอแนวคิดและความคิดเห็นในกระบวนการการพัฒนา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น Digital University Forum ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทาง AI ของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือในวาระต่างๆ ของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ