มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบรอบวันสถาปนา “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”
News Date11 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 61 ปี ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่างๆ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กิจกรรมภาคเช้าตั้งแต่เวลา 07.30 น. กิจกรรมภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. กิจกรรมภาคค่ำลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ.ประจำปี 2563 “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” ในวันและเวลาดังกล่าว ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อซื้อบัตร (โต๊ะจีน) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1108, 1135 , กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือที่ www.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟฟิก