มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ในงาน  KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th  Anniversary : Invention to Innovation”
News Date10 พฤษภาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th  Anniversary : Invention to Innovation” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้นำผลสำเร็จของการดำเนินการด้านการจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเป็นเวทีให้ชุมชนนักฏิบัติกลุ่มต่างๆ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ภายในงานไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในงานจัดให้มี กิจกรรม Show&Share เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตลาดนัด Show&Share : มี Dee มา Show พร้อมทั้งมีรางวัลชนะเลิศสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 เวที โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งงานในครั้งนี้จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ในการนี้มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 พัทธนันท์/ข่าว
 สมเกษ,วุฒิสิทธิ์/ภาพ