มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง พ.ร.บ. น่ารู้ ของคนยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
News Date13 พฤษภาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ. น่ารู้ ของคนยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษาที่อาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานได้อย่างปลอดภัย และไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ช่วยเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินงาน รวมถึงการทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ในชีวิตประจำวัน และในยุคปัจจุบันมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงาน ติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การเข้าถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลิขสิทธิ์ ทำให้ต้องมีความรู้ในเรื่อง พรบ. ของคนยุคดิจิทัล 4.0 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพลอย เจริญสม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ การบรรยายพิเศษนี้จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอิการบดี ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
  พัทธนันท์/ข่าว
  สมเกษ/ภาพ