มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.จัดพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
News Date10 กรกฎาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความภาคภูมิใจและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระราชทานพระนามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ไว้ให้เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และเป็นที่มาของคำว่า "ลูกพระจอมฯ" การถวายบังคมและกล่าวสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้า “พระมหามงกุฎ” ซึ่งเป็นตราประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นพิธีการอันทรงเกียรติ แสดงถึงความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นลูกพระจอมฯ ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ในการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสมานสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่น กิจกรรมพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ จัดโดยองค์การนักศึกษา มจพ. และกองกิจการนักศึกษา มจพ. โดยนักศึกษาที่ได้ผ่านพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพิธีการที่เหล่า 3 พระจอม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำเป็นประเพณีในทุกปี ถือว่าเป็นพิธีการหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แสดงความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อการเป็นนักศึกษาของสถาบันพระจอมเกล้าฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
พัทธนันท์/ข่าว
ขอบคุณ Kmutnb photo club