มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2565
News Date18 ตุลาคม 2565
      ศ.ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน   อธิการบดี มจพ.  ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  เวียนมาบรรจบครบ  218  ปี  (18 ตุลาคม 2565) และกล่าวประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  กล่าวรายงานการจัดงาน  ผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  โอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
    พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  ยังได้จัดพิธีดังกล่าวพร้อมกันทั้งมจพ. วิทยาเขตระยอง โดย ศ.ดร.ธานินทร์   ศิลป์จารุ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ระยอง  เป็นประธาน  และ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย ผศ.พีระศักดิ์  เสรีกุล  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี   เป็นประธานพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 18 ต ุลาคม  2565  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. กรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง
 
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ