มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564
News Date06 พฤษภาคม 2565

           เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ครบรอบ 63 ปี  “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรม สร้างคุณค่าสังคมไทย” โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. กล่าวรายงาน นายสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวแสดงความยินดี  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร มจพ. ร่วมแสดงความยินดี กิจกรรมประกอบด้วย  การรับชมวิดีทัศน์ “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรม สร้างคุณค่าสังคมไทย”  การมอบเข็มที่ระลึก การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  
หลังจากเสร็จพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์  ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด  (มหาชน)  ได้มอบมอบเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรม ของเชื้อ SARS-COV-2  1 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ ขนาด 5 ลิตร ต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 1,025,000  ให้กับ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.  เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมงานทุกท่าน ตามมาตรการป้องการและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ.  
 
   รายงานศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
1.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.ดร.สมิช บัตรเจริญ
2.นายจิรวัฒน์ หิรัญเพิ่ม
 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
1.นายไพบูลย์ อังคณากรกุล
2.ดร.ทินกร ผดุงวงศ์
3.นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ
4.ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ
5 ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
6.ดร.กำธร แจ้งสุทธิวรวัฒน์
สาขาบริการสังคม   
1.ดร.พรชัย สาเมือง
2.ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  คงศิลา
4.นายพรศักดิ์ เยาดำ
 สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
1. นายภูษิต ลาวัลยะวัฒน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย
บุกเบิก ข่าว
สมเกษ ถ่ายถาพ