มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ในงานวันรวมน้ำใจ ครบ 61 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
News Date24 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานวันรวมน้ำใจ “61 ปี นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” วัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่น ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมในระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” รวมทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่
  1. ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ จำนวน 6 ท่าน
  2. นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 15 ท่าน
  3. บุคลากรดีเด่น จำนวน 6 ท่าน
  4. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 ท่าน
  5. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 3 ท่าน
  6. บุคลากร/นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จำนวน 6 ทีม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแด่ทุกๆ ท่านสืบต่อไป ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ