มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดพิธีไหว้ครูและให้โอวาทแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
News Date26 มีนาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกัน คุณภาพการศึกษา และงานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและให้โอวาทแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เทิดพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้สติปัญญาแก่ลูกศิษย์ อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังได้เป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามให้กับนักศึกษา ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล มีพิธีการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การขับร้องประสานเสียง โดยวงดนตรีประดู่แดง การเจิมหนังสือเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ ลูกพระจอมฯ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทั้งนี้มีกองกิจการนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์ องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะต่างๆ และตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ มจพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ หลังสิ้นสุดพิธีนักศึกษาจิตอาสาได้ร่วมมือและช่วยกันเคลียพื้นที่จัดงานให้คงเดิม ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
พัทธนันท์/ข่าว 
รัฐธนินท์/ข้อมูล
ชมรมโฟโต้/ภาพ