มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. บันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย ช่อง 7 ตอน ชุมชนสวนรื่น/ชาวชุมชนข้าง ธอส.
News Date04 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ให้สัมภาษณ์ รายการเดินหน้าประเทศไทย ทางช่อง 7  ตอน ชุมชนสวนรื่น/ชาวชุมชนข้าง ธอส. รอบๆ มจพ.  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้นำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9  ที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้กับโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ของ มจพ. ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยื่น  ส่วนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบของ มจพ. เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาพัฒนาชุมชนโดยรอบ มจพ.  จำนวน 6 ชุมชน  ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ มจพ. กลับคืนสู่สังคม ได้รับเสียงตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยได้นำร่องไปแล้วที่ ชุมชนสวนรื่น ที่เริ่มจากการให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้วัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ อาทิ การเพาะเห็ด เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงเรือน ปรับปรุงคุณภาพและการทำตลาด  สภาพทั่วไปของชุมชนสวนรื่นและปัญหาทั่วไปของชุมชน  โครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบชุมชนสวนรื่นนี้ได้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ แล้ว รวมถึงการน้อมนำแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และชาวชุมชนข้าง ธอส.  มหาวิทยาลัยจะเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  ให้ความรู้การจัดการขยะที่เป็นระบบ อาทิ การร่วมมือ การแก้ปัญหาเรื่องขยะ สิ่งแวดล้อมในชุมชน การสนับสนุนติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ให้ชุมชน สุขภาพจิตชาวชุมชน เป็นต้น  อย่างไรก็ตามยังพบว่า สภาพบริบทของชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยนั่นมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจ ด้านแนวทางการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสามารถทำได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลการบันทึกเทปแก่ทางทีมงาน ได้แก่  ผศ.ดร. วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  ผศ. ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   และรศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมด้วยนายยุทธ ปณิธานวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนางสาวศศิหงส์ เกษมจารุ รองนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ร่วมรายการและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ทางชุมชนจะได้รับและพัฒนาคุณภาพชีวิต - สวัสดิภาพ จากโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบของ มจพ. สู่แนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้จะออกอากาศในวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.
 
ขวัญฤทัย ข่าว / วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ
 
เว็บไซต์เดิม