มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสอบเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand)
News Date27 มิถุนายน 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3–4  และระดับปริญญาโท–เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2563  
นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193 และ 1194 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 18  ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้ที่  www.iaeste.kmutnb.ac.th
IAESTE Thailand ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชนจากทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทยที่สนใจจะสมัครสอบเพื่อขอรับทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก  ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
5. อายุระหว่าง 18 –30 ปี
6. แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
หลักฐานการสมัคร
  1. ใบสมัคร (สามารถใช้สำเนาใบสมัครหรือ Download ใบสมัครได้ )
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 3 ใบ
  3. ค่าสมัคร  500 บาท
  4. ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา  100  บาท
  5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (นำตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะมาสมัครสอบคัดเลือกโปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หากนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย (อาทิ สวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด เสื้อไม่มีปก เสื้อไม่มีแขนหรือ รองเท้าแตะ) หรือนำหลักฐานมาสมัครสอบไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาสมัครสอบโดยเด็ดขาด
พัทธนันท์/ข่าว
นภา/ข้อมูล