มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ประกาศเพิ่มมาตรการและเตรียมความพร้อม การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
News Date11 มีนาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมประชุมกับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับคณะและส่วนงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยเมื่อคืนวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียน ห้องทดลองและอาคารต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพิ่มมาตรการป้องกันโดยจัดทำ Big Cleaning Day ในส่วนกลางและ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 เพื่อพร้อมให้บริการนักศึกษาในวันสอบปลายภาคที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้
อนึ่งเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ กทม. นำทีมโดย นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายกฤติพัฒน์ อารมรัมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ในฐานะผู้แทนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้ามาสร้างความมั่นใจในความพร้อมของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ โรงอาหาร สำนักหอสมุดกลาง สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หอประชุมเบญจรัตน์ เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของทุกๆ ท่าน และขอให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการก้าวข้ามผ่านพ้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ไปด้วยกัน
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ