มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ปปช.) ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)
News Date06 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ปปช.) ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ซึ่งในปีนี้ มจพ. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จำนวนทั้งสิ้น  21 องค์กร ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรติและมีความตั้งใจในการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมไทย ประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว