มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักสูตรวัยใสใจสะอาด ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
News Date16 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักสูตรวัยใสใจสะอาด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมในกิจกรรม  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน  เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด ของสำนักงาน ป.ป.ช.  สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและสั่งการ ให้หน่วยงานได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริตประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  อีกทั้งยังจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึกที่ดี และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช . โดย คุณอภินันท์ ศิวิโรจน์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้ และวิทยากรตัวตัวคูณประจำ มจพ. ประกอบด้วย ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร  รศ.ดร.วรกมล วิเศษศรี คุณระพีพร รัตนเหลี่ยม คุณวรรณพร รุจิพงษ์กุล ให้เกียรติมาบรรยายและสร้างสรรค์กิจกรรม การบูรณาการร่วมกับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จำนวนกว่า 200 คน
ทีมวิทยากรตัวคูณ ประจำ มจพ. ข่าว/ภาพ
พัทธนันท์/Upload