มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก “World RoboCup 2022 Bangkok Thailand”
News Date17 มิถุนายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก “World RoboCup 2022 Bangkok Thailand” และร่วมแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก โดยมี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence : AI ) ร่วมส่งเสริมผลักดันการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้นานาชาติเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และยกระดับความสามารถและกำลังคนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีหน่วยงานชั้นนำของประเทศเข้าร่วมลงนาม 17 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการจัดการปัญญาวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามและร่วมแถลงข่าวที่ The Okura Prestige Bangkok เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ