มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ลงนามความร่วมมือ เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 40 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน
News Date11 มิถุนายน 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การทดสอบเทคโนโลยี 5G กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม และ 40 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) และการพัฒนาศูนย์การทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัล ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันบนหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้งานบนสัญญาณ 5G ทั้ง แบบ indoor และ outdoor ที่มีการติดตั้งเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้มีพันธมิตรที่ร่วมลงนามประกอบด้วย กลุ่มผู้กำกับดูแล (Regulator) กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telecom Operator) กลุ่มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่น (Software and Solution Provider) กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Industry) กลุ่มสถาบันการศึกษา (Education Partner) ประกอบด้วย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.บูรพา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม 40 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิริราช สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และอีกหลายหน่วยงานพันธมิตรที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมดิจิทัลคู่ขนานกับนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับนานาชาติ ในการนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
เสริมรัตน์/ภาพ