มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
News Date25 มิถุนายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี 3 แห่ง ได้แก่ นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และประธานอาชีวศึกษาภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร,
นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และนายสุทธิพงษ์ ศรีถัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ ผู้แทน นางอุบล สารากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีทั้ง 3 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
การพัฒนาบุคลากร และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีวัตถุประสงค์หลักที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ในอนาคต รวมถึงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
 
 
ศศิกานต์/ข่าว
ปาริฉัตร/ภาพ