มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เข้ารับรางวัลจาก รัฐมนตรี อว. ที่มอบให้กับสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET สหรัฐอเมริกา ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย
News Date10 มกราคม 2565
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ทั้งนี้ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จาก ABET ของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการมอบรางวัล มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับรางวัลนำร่องรวม 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถผ่านการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกของประเทศไทย จำนวน 9 หลักสูตร และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในเวทีโลก” หลังจากพิธีมอบรางวัลมีการบรรยายหัวข้อ “การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET” โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองจาก ABET” โดยผู้แทนสถาบันนำร่องทั้ง 4 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการเสวนา ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ