มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1/2562
News Date07 มีนาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เข้าร่วม “การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1/2562” โดยมีวาระการประชุมต่างๆ เช่น การแต่งตั้งที่ปรึกษาเครือข่าย Sun Thailand การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเอเชียน ( Asain Sustainable Campus Network:ASCN ) การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของเครือข่าย เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านชีววิถีเกษตรพอเพียง ร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมทั้งศึกษาการจัดการเกษตรแบบยั่งยืน และเยี่ยมชมหอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
พัทธนันท์/ข่าว
ขอบคุณภาพจาก Green Kmutnb