มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 (Sun Thailand) และ นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานความยั่งยืนฯ
News Date24 มกราคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง อาจารย์ ดร.ชนะพล เลี้ยงถนอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “Theme : Actions toward the low-carbon world” การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (Carbon Neutrality 2050) และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 (Net Zero Emission 2065)” และ “แนวโน้ม ทิศทาง อนาคต : ภาวะโลกร้อน คาร์บอน เครดิต” ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนและการประกวดการนำเสนอโครงงาน บทความและนวัตกรรมด้านความยั่งยืนของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยจัดให้มีการประกวด โครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา  (University Student Project Competition 2022)  ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน "กินเกลี้ยง เลี่ยงคาร์บอน" ได้รับเงินรางวัลมูลค่า  20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการประกวดครั้งนี้ และการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  โดย มจพ. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อไป
พัทธนันท์/เรียบเรียง
เอกลักษณ์/ข่าว