มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 25 มหาวิทยาลัย จัดโดย อว.
News Date14 มกราคม 2565
รศ. ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบันเข้าร่วม โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนาม นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของระบบการอุดมศึกษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสมได้ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา สำหรับสถาบันการศึกษา 25 มหาวิทยาลัย ที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหิดล ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ม.อุบลราชธานี ลงนามในระบบออนไลน์ ณ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
พัทธนันท์/ข่าว