มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS 64 รอบที่ 1
News Date21 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS 64 รอบที่ 1
ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ดังนี้

  
คณะ/โครงการ กำหนดการรับสมัคร
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย Portfolio วันที่ 1 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2563
  • โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ  
หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด จัดการศึกษาที่
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี  
  • โครงการรับนักศึกษาเรียนดี และประพฤติดี (วุฒิ ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
  • โครงการรัยนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (วุฒิ ม.6)  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  
  • โครงการรับนักศึกษาเรียนดี และประพฤติดี (วุฒิ ปวส.)  
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2563
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วันที่ 11 กันยายน  – 14 ธันวาคม 2563
  • โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  
  • โควตาเรียนดี /โควตาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ 8 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
คณะ/โครงการ กำหนดการรับสมัคร
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 / ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
8. คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 / ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563


อัพเดทเพิ่มเติม 19 ตุลาคม 2563
 
คณะ/โครงการ กำหนดการรับสมัคร
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 • โควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 • โควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วันที่ 15 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2563
 • โควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) วันที่ 1 ตุลาคม  – 14 ธันวาคม 2563
  • โควตา Portfolio (วุฒิ ม.6)  
3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 • โครงการรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio (วุฒิ ม.6 และ ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • โควตาเรียนดี / โควตาโรงเรียนเครือข่าย (วุฒิ ม.6 และ ปวช.) วันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 12 มกราคม 2564
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  
  • โครงการรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio (วุฒิ ปวส.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
 • โควตาเรียนดี / โควตาโรงเรียนเครือข่าย (วุฒิ ปวส.) วันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 12 มกราคม 2564
4. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 • โควตาเรียนดี/ โควตาPortfolio/ โควตาโรงเรียนเครือข่าย1/ โควตาMOU1 (วุฒิ ม.6) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  
 • โควตาต่อยอด ปวส.1 วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
5. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 • โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6 และ ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  
 • โควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
6. วิทยาลัยนานาชาติ  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 • โควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) วันที่ 9 ตุลาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
7. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ.ระยอง
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 • โครงการยกระดับนักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิ ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
 • โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิ ม.6)  
8. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 – 5 ปี  
 • โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” (วุฒิ ม. 6) วันที่ 19 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563
 • โครงการรับสมัครรอบที่ 1 (Portfoilio) (วุฒิ ม.6) วันที่ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563
• โครงการรับสมัครรอบที่ 1 (Portfoilio) (วุฒิ ม.6) วันที่ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา งานรับสมัครโทร. 02-555-2000 ต่อ 1626 และ 1627
 พัทธนันท์/ข่าว
 อัมพร/กราฟิก