มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง สำหรับผู้เรียนดี เข้าศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 2 - 3 ปี
News Date19 เมษายน 2567
อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มจพ.  จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 - 3 ปี จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีรายละเอียดในการรับนักศึกษา ดังนี้ เป็นโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ สำหรับรอบเรียนในเวลาราชการ และ รอบเรียนนอกเวลาราชการ  

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์  ช่างกล  ช่างกลโรงงาน  ช่างแมคคาทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และช่างเทคนิคปิโตรเลียม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาส  ตั้งแตในวันที่ 1 เมษายน . 2567 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

สมัครได้ที่ลิงก์ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f
และประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 พฤษภาคม  2567 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 
โทร. 038-627-000 ต่อ 5606 ติดตามข่าวสารได้ที่ Line@ NAAT หรือ facebook : NAAT KMUTNB

ขวัญฤทัย ข่าว