มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS64 รอบที่ 4
News Date01 มิถุนายน 2564
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4
ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4
 

คณะ/โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 • โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2

1 มิถุนายน 2564 - 9 มิถุนายน 2564

 • โครงการยกระดับการศึกษานักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2

 

2. โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 

3 มิถุนายน 2564 - 9 มิถุนายน 2564

• ม.6 ปวช.

 

3. ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

 

• วุฒิ ม.6

17 พฤษภาคม 2564 - 8 มิถุนายน 2564

4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2564

• วุฒิ ปวช. และ ปวส.

3 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2564