มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
News Date24 ตุลาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1
โควตาเรียนดี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 ตุลาคม-16 ธันวาคม 2562
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6           เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2-16 ธันวาคม 2562
โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2562
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6           เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2-16 ธันวาคม 2562
รอบที่ 2
โควตาพื้นที่
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ปวช. ปวส.  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 มกราคม-17 มีนาคม 2563
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6               เปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2563
โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6               เปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2563
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ปวช. ปวส.  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562-25 กุมภาพันธ์ 2563
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6                เปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์-25 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส.
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช., ปวส.  เปิดรับสมัครตั้งแต่  27 มีนาคม-20 เมษายน 2563
รอบที่ 3
โครงการรับตรงร่วมกัน (Admission 1)
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.      เปิดรับสมัครตั้งแต่  17 มีนาคม-27 เมษายน 2563
 รอบที่ 4
โครงการรับกลางร่วมกัน (Admission 2)
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.      เปิดรับสมัครตั้งแต่  7-20 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ : รอบที่ 3 และ รอบที่ 4 สมัครผ่านเว็บไซด์ ทปอ.
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  http://www.admission.kmutnb.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-555-2000 ต่อ 1626 และ 1627
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟฟิก