มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 61 ปี 
News Date07 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 61 ปี 
ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
(1) ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ https://goo.gl/hf7XvN
     (กรณีเคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อได้อีก)
(2) กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและประวัติ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
     - แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
     - ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ)
     - หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาที่ มจพ.
     - หลักฐานแสดงการสร้างชื่อเสียง (ถ้ามี)
(3) ส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ : http://www.alumnicenter.kmutnb.ac.th 
การส่งข้อมูล  กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง
     ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
     คุณพรทิพย์ พูนสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
     พร้อมไฟล์ข้อมูล มาที่ E-mail : alumni@op.kmutnb.ac.th 
กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
สอบถามข้อมูล    ฝ่ายเลขานุการ คุณเรือนทิพย์ ทองใบ  หรือ  คุณพรทิพย์ พูนสกุล
โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314
พรทิพย์/ข่าว
พัทธนันท์/Upload